Vandaag wordt het convenant ondertekend waarin de Regiegroep Lerarentekort, de gemeente Almere en het ministerie van OCW afspreken welke acties er ondernomen worden om het lerarentekort tegen te gaan. Er zal ruim 6 miljoen euro worden ingezet om het tekort te bestrijden. Plan is om voldoende en goed personeel voor de klas te krijgen.

Groot tekort

Het lerarentekort in Almere is groot: 13% in het regulier basisonderwijs en 20% in het speciaal onderwijs. “Dit tekort zet de kwaliteit van het onderwijs enorm onder druk en zorgt voor veel dagelijkse onrust en frustratie in de scholen”, zegt wethouder Roelie Bosch. “Met de ondertekening van het convenant wordt bekrachtigd dat we samen de schouders eronder zetten om het lerarentekort in Almere aan te pakken. Samen werken we aan ons doel: goed onderwijs met voldoende kansen voor iedere leerling in Almere”.

Het Almeerse onderwijs ontvangt het geld als lid van de G5, naast Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

4 maatregelen

In het convenant is vastgelegd welke 4 maatregelen uit het Noodplan Lerarentekort Almere prioriteit krijgen.

Het gaat allereerst om het opzetten van een begeleidingsprogramma voor startende leerkrachten. Herbert Griffioen: “Niet iedere leraar in Almere komt zelf uit de grote stad, maar je krijgt hier als leerkracht wel met grootstedelijke problematiek te maken. We gaan dan ook fors inzetten op een gezamenlijk begeleidingsprogramma voor nieuwe talenten zodat zij zich gezien, erkend, veilig en gesteund voelen.”

Een tweede maatregel is gericht op het bieden van extra ondersteuning aan kinderen die meer begeleiding nodig hebben, om zo de leerkrachten te ontlasten.

De derde maatregel betreft de onderwijsassistenten. “We willen onze talentvolle onderwijsassistenten versneld opleiden tot leraar”, aldus Griffioen. Hierbij speelt convenantpartner Hogeschool Windesheim een belangrijke rol. “Onze expertise in het opleiden van leerkrachten zetten wij graag in, zodat gemotiveerde mensen goed geschoold voor de klas komen te staan”, zegt Hasib Moukaddim van Hogeschool Windesheim.

Tenslotte gaat het Almeerse onderwijs samenwerken met specialistische maatschappelijke partners, die niet-cognitieve vakken kunnen geven zoals les over de natuur en creatieve vakken.

Zij-intromers

Voor een vijfde maatregel uit het noodplan, het begeleiden van zij-instromers, hebben de besturen een aparte subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie. Griffioen: “De subsidie die schoolbesturen ontvangen voor zij-instromers is niet kostendekkend. Veel kosten komen op het bordje van de scholen. Door de aanvullende subsidie wordt het mogelijk om meer zij-instromers aan te stellen en hen beter te begeleiden.”

Het noodplan is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de schoolbesturen ASG, SKO Flevoland en Veluwe en Stichting Prisma Almere, Stichting Almere Speciaal en de gemeente Almere. De gezamenlijke besturen krijgen het bedrag in gedeeltes uitbetaald tussen nu en 2023.

Handtekeningen

De handtekeningen worden gezet door minister Slob van onderwijs en door drie vertegenwoordigers uit Almere: Herbert Griffioen, bestuursvoorzitter van de Almeerse Scholen Groep (ASG) en voorzitter van de regiegroep, Hasib Moukaddim, directeur onderwijs van Hogeschool Windesheim en onderwijswethouder Roelie Bosch. Dit gebeurt tijdens een bijeenkomst op het ministerie in Den Haag.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Comments are closed.