56

Regiegroep lerarentekort: Noodplan Lerarentekort; actie is nu nodig

Het lerarentekort in Almere is in vergelijking met andere steden groot en grillig. Er is een tekort van ongeveer 13%, met een piek van 20% bij het speciaal onderwijs. Dit zet de kwaliteit van onderwijs enorm onder druk. Dit is één van de conclusies van het Noodplan Lerarentekort Almere. Dit Noodplan behelst een pakket aan maatregelen die de komende jaren zou moeten worden ingezet om het lerarentekort in Almere het hoofd te bieden.

Noodplan

In het Noodplan worden tien maatregelen benoemd die noodzakelijk zijn om het lerarentekort het hoofd te bieden. Almere behoort samen met Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht tot de G5. In deze vijf steden is het lerarentekort uiterst urgent. Veel grootstedelijke problemen komen tot uiting in het lerarentekort in Almere. Almere kenmerkt zich door de bevolkingsopbouw met veel jongeren onder de 20, het grote aantal leerlingen dat valt in de gewichtenregeling, het gemiddelde opleidingsniveau. Het Almeerse plan sluit aan bij de noodplannen van de andere steden, maar legt ook eigen accenten.

Actie

Om het lerarentekort een halt toe te roepen is actie nu nodig. In totaal stelt de regiegroep lerarentekort Almere tien maatregelen voor, waarvoor steun nodig is vanuit Den Haag. De eerste drie maatregelen zijn gericht op het vergroten van de instroom van nieuw personeel. De regiegroep stelt voor dat het ministerie extra subsidie steekt in de begeleiding van zij-instromers, zodat de zij-instromer 3 tot 6 maanden in de school mee kan draaien zonder dat het salaris voor de rekening van de school komt. Verder wordt er gepleit voor een gezamenlijk begeleidingsprogramma voor nieuwe talenten binnen het onderwijs, waardoor nieuwe leerkrachten minder snel uitvallen. Een andere maatregel die in Almere nodig is, is het faciliteren van het woningaanbod door leraren voorrang te geven bij het toewijzen van huurwoningen.

Uitstroom

Om te voorkomen dat Almeerse docenten verleid worden om buiten de stad te gaan werken, staan in het plan drie maatregelen: het instellen van een kostendekkende reiskostenvergoeding, het geven van extra ondersteuning binnen de school en het inzetten op aanpassen van de salariëring van leerkrachten op scholen met een groot aantal leerlingen die in de gewichtenregeling vallen. Met deze maatregelen sluit Almere aan bij regelingen in onder andere Amsterdam en wordt werken in het Almeerse onderwijs aantrekkelijker.

Anders organiseren

In de strijd tegen het lerarentekort wil het Almeerse onderwijs bepaalde zaken in het onderwijs anders organiseren. Vier voorgestelde maatregelen zijn hierop gericht. Omdat groei en krimp kunnen zorgen voor sterk fluctuerende leerlingenaantallen op basisscholen, moet er blijvend kritisch gekeken worden naar schoollocaties. De regiegroep pleit voor specifieke scholing voor onderwijsassistenten en ander ondersteunend personeel, zodat zij een grotere verantwoordelijkheid kunnen dragen in de onderwijsorganisatie. Daarnaast kan ondersteunend personeel optimaal benut worden door hen structureel in te zetten in vaste groepen. Tenslotte: de
maatregel om het onderwijsprogramma gedurende een dagdeel of een vijfde dag in de week te
laten verzorgen door externe partijen zoals bijvoorbeeld Collage of Stad en Natuur.

Toekomst

Het Noodplan is samengesteld terwijl de coronacrisis uitbrak. De ophaalsessies hadden voor die tijd
al plaatsgevonden. Tijdens de coronatijd is veel ontwikkeld en gepionierd door de scholen in
Almere. De ervaringen die zijn opgedaan, helpen om op korte termijn het onderwijs anders te
organiseren. Dit ‘nieuwe leren’ wordt betrokken bij de verdere ontwikkeling van de maatregelen die
in het Noodplan worden genoemd. Gelijktijdig werkt Almere, samen met de vier grote steden, mee
aan een noodplan voor de middellange termijn. Daarin krijgen ook de Almeerse maatregelen een
vervolg en een verdieping. Ook dit noodplan voor de middellange termijn wordt op 28 mei aan
minister Slob overhandigd. De uitdaging is groot, maar de regiegroep is positief gestemd om
samen met de betrokkenen die aan te gaan voor blijvend goed onderwijs voor alle leerlingen in
Almere.

Minister

Het Noodplan Lerarentekort Almere wordt op 28 mei digitaal aangeboden door Herbert Griffioen
(voorzitter college van bestuur van ASG) aan minister Slob van OCW. Het plan is tot stand
gekomen in een samenwerking tussen de schoolbesturen ASG, SKO en Stichting Prisma Almere,
het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en de gemeente Almere. ASG is de trekker van het
plan. Tijdens diverse ‘ophaalsessies’ hebben ook directies, leraren, vertegenwoordigers van de
(G)MR, het hbo en het mbo meegedacht. Alle partijen ondersteunen dit Noodplan Lerarentekort
Almere.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Dit vind je misschien ook interessant