Almere in 2020: Extra geld voor jeugdhulp; tegelijkertijd forse bezuinigingen stad

Deel dit artikel

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeentelijke begroting voor 2020 bekend gemaakt. Er wordt veel geïnvesteerd in onder andere het mooier maken van stadscentra en de jeugdhulp. Tegelijkertijd zijn er ook forse bezuinigingen. De stad krijgt namelijk 4 miljoen euro minder van de Rijksoverheid.

Bezuinigingen

Dat er tegelijk bezuinigd moet worden op veel zaken in de stad geeft wethouder Julius Lindenbergh een dubbel gevoel: “We hebben onder moeilijke omstandigheden een sluitende begroting gepresenteerd. En we kunnen blijven investeren. Maar tegelijkertijd moeten we ook een aantal bezuinigingen voorstellen, die pijn zullen doen in de stad.”

Iedere gemeente krijgt jaarlijks via het gemeentefonds geld van de rijksoverheid om haar taken uit te voeren. Die rijksbijdrage is voor Almere € 4 miljoen lager dan waarop tot begin dit jaar was gerekend. Om die lagere inkomsten op te vangen en de geplande investeringen te kunnen doen, moet flink bezuinigd worden. In de begroting gaat het in totaal om een pakket van € 8,3 miljoen. In eerste instantie is daarvoor gekeken naar besparingen op de eigen organisatie (€1,7 miljoen). Het restant van het bezuinigingsbedrag zal op andere plekken in de stad gevonden worden. Vooral het welzijnswerk en de wijkteams zullen daar effect van merken, maar tegelijkertijd gaan we daar inzetten op versterking van de organisaties, op betere afspraken en op kostenbewuster werken.

Meer geld

Het Almeerse college van Burgemeester en Wethouders trekt in de Programmabegroting 2020 opnieuw geld uit voor een aantal bepalende opgaven in de stad. Zo is er geld voor het mooier maken van de centra van Almere Haven en Almere Buiten, om duurzaamheid te bevorderen en om in nieuwe wijken een inhaalslag met de voorzieningen te maken. Ook wordt er extra geld vrijgemaakt voor jeugdhulp en kwijtschelding voor Almeerders met de laagste inkomens.

Almere profiteert mee van de gunstige ontwikkeling van de Nederlandse economie. Er vestigen zich meer bedrijven en meer mensen hebben een betaalde baan. De stad groeit door en steeds meer mensen willen in Almere wonen, bijvoorbeeld in Duin en Oosterwold. De inkomsten uit grondverkoop worden voor een deel ingezet om de afspraken uit het coalitieakkoord goed uit te voeren. Het gaat hierbij met name om extra investeringen in stedelijke vernieuwing (€ 4,1 miljoen) en beheer en onderhoud (€ 2 miljoen).

Voor 2020 wordt ook extra geld (ruim € 14 miljoen) uitgetrokken om de gemeentelijke zorgtaken goed uit te kunnen voeren. Belangrijke onderdelen hierbij zijn de jeugdhulp (+ € 6 miljoen), de Wmo (+ € 4 miljoen) en de toegang tot de zorg. Voor de jeugdhulp en de Wmo krijgt Almere ook extra geld van de rijksoverheid. Voor de jaren 2021-2023 wordt hier bovenop ruim € 4 miljoen gereserveerd voor stijgende kosten door toename van het aantal mensen dat zorg nodig heeft.

Verder stelt het college nu voor om extra geld beschikbaar te stellen voor duurzame scholen, loon- en prijscompensatie voor instellingen en voor de digitale stad. De plannen voor wonen, mobiliteit, economie, veiligheid en cultuur worden in 2020 verder uitgevoerd.

Belasting

De onroerende-zaakbelasting voor Almeerders ontwikkelt zich in lijn met de loon- en prijsstijgingen. Door ongunstige marktontwikkelingen lukt dat voor de afvalstoffenheffing komend jaar niet. Verder wil het college in de loop van 2020 bij bezoekers van de stad toeristenbelasting gaan heffen. Het college stelt voor om vanaf 1 mei 2020 een gedifferentieerd tarief van 5% te gaan hanteren.

De gemeenteraad zal de komende weken de begroting bespreken.

7 Reacties op “Almere in 2020: Extra geld voor jeugdhulp; tegelijkertijd forse bezuinigingen stad”

 1. Paul

  Apart dat gemeenten minder geld krijgen van ‘Den Haag’. Met een overschot van ruim 6 miljard euro worden de gemeenten afgeknepen…………… en waar moet het geld dan vandaan komen………….?

  Kortom lastenverzwaring voor de burgers.

 2. Ruud.Beijer

  Dat overschot had het dubbele kunnen zijn als we de kosten van de asielindustrie daarbij optellen.

 3. Frans

  De gemeente Almere kan meer dan drie miljoen per jaar besparen en tienduizenden Almeerders gelukkiger maken door duizend Almeerders met een uitkering in te zetten (moet wel echt uit vrije wil zijn) om de eenzaamheid te verlichten van 20.000 mede-Almeerders. Waar een wil is, is een weg. 🙂

 4. Alfred

  Bezuinigingen en wel 14 miljoen uitgeven aan de Floriade? Wie is hier nou het spoor bijster??

 5. Bezorgde bewoner van Almere

  Gemeente Almere zou zich beter kunnen richten op de stad veiliger maken in plaats van prioriteit te geven aan de stad mooier maken. Of is de ambitie van gemeente Almere belangrijker dan de veiligheid voor burgers in Almere?

 6. Gerard van Raaij

  Jij zegt dus dus dat het asielbeleid 6 miljard kost. Dat is inderdaad hoog. Waar heb jij die informatie vandaan?

 7. Ruud.Beijer

  Deze berekening is gedaan om de Nederlanders te vertellen dat ons land naar de vernieling gaat. Onze ouderen moeten blijven werken tot ze dood gaan. Voor hen is geen levenslange uitkering. Dat is alleen voor de asielparasieten. Zij kosten ons geld en brengen behalve narigheid niets op. Voor wie het wil horen,de allochtonen kosten ons land al meer dan 220 miljard. En nog is het niet genoeg. De partijen die aan de macht zijn in Almere willen nog veel meer asielparasieten .Meer meer meer roepen die wegkijkers. Onze kinderen hebben nog maar een toekomst en dat is de toekomst van de islam. Dat wordt hun aangedaan door hun wegkijkende ouders en grootouders.

Reageren is niet meer mogelijk.