De Politieke Markt van 22 februari 2018

Vanavond vindt de 509ste Politieke Markt plaats. De Politieke Markt is voor iedereen toegankelijk en te bij te wonen op het stadhuis. Welke onderwerpen worden er vanavond besproken? Bekijk hieronder een selectie in het overzicht.

Ontwikkeling fietspad Trekvogelweg

Door de aanleg van een camping op Schateiland zal het gemotoriseerde verkeer op de Trekvogelweg toenemen. De Trekvogelweg wordt nu veelvuldig gebruikt door fietsers, wandelaars en hardlopers.

GroenLinks en de VVD willen daarom dat er een vrijliggend fietspadkomt langs de Trekvogelweg. Tevens moet het fietspad naar de Lepelaarsplassen (het Lepelaarpad) ook verbeterd kan worden.

Dit moet gebeuren in samenspraak met belanghebbenden (bewoners, natuurorganisaties en de fietsersbond).

Geen camping op locatie Schateiland

De PVV en fractie Hengstman hebben een motie ingediend waarin zij het college verzoeken het verplaatsen van Camping Waterhout naar Schateiland niet door te laten gaan. Er moet, in overleg met de eigenaars van de camping, naar een betere locatie worden gezocht.

Inzet van BOA’s in het busvervoer

Op 15 februari is gestart met de bespreking van het agendaverzoek van de VVD met het college over de manier waarop uitvoering is gegeven aan de toezegging (d.d. 21 december 2017, over de inzet van gemeentelijke boa’s op de stadsbussen van Keolis) en de mate waarin Keolis voldoet aan de concessievoorwaarden. De bespreking is tijdens de eerste reactietermijn van het college gestopt. Tijdens de vervolgbespreking wordt het gesprek van 21 december hervat.

Rechtzaak tegen NUON

Het gebeurt niet vaak, maar deze avond wordt er ook een besloten vergadering gehouden. De partijen hebben hiervoor gekozen, omdat het de voorbereiding van een rechtszaak betreft.
Drie partijen willen met het college in gesprek over de geheime raadsbrief die is verschenen naar aanleiding van de motie ‘Mogelijkheden nieuwe procedure tegen Nuon. De motie riep op ‘ de mogelijkheden voor een nieuwe gerechtelijke procedure tegen Nuon te onderzoeken vanaf de
inwerkingtreding van de Warmtewet, alsmede de mogelijkheden om een klacht tegen NUON bij de ACM (Autoriteit Consument en Markt) in te dienen en daarbij zoveel mogelijk samenwerking te zoeken met andere gemeenten en belangenorganisaties’.

Meer onderwerpen

Natuurlijk wordt er vanavond meer besproken. Dit is te bekijken in de agenda van de gemeente Almere.

Collegebesluit: Ontwerp omgevingsvergunning en verklaring van windpark Pampus.

Nuon (@Flickr)

Burgercoöperatie Almeerse Wind en Nuon hebben het initiatief genomen om het windpark Jaap Rodenburg te vernieuwen met 10 nieuwe en hogere windmolens (tiphoogte 150 meter). De oude windmolens worden gesloopt ten behoeve van het nieuwe windpark. Om dit planologisch mogelijk te maken hebben de initiatiefnemers een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. De ontwerp omgevingsvergunning wordt ter inzage gelegd gedurende een periode van 6 weken, zodat een ieder zienswijzen kan indienen.

Collegebesluit: Personen met verward gedrag

Maatschappelijke partners op het gebied van zorg en veiligheid hebben samen met de gemeenten in Flevoland een plan opgesteld voor een sluitende aanpak van personen met verward gedrag. Het plan richt zich op het voorkomen van crisis en op verbetering van ondersteuning in geval van crisis. Voor wijkteammedewerkers betekent dit bijvoorbeeld dat zij eerder signalen van verwardheid kunnen herkennen en weten hoe hiermee om te gaan. Voor de maatschappelijke partners is de uitdaging, om op het moment dat acute ondersteuning noodzakelijk is, de best passende zorg aan te bieden. Het college consulteert de raad over het Uitvoeringsplan personen met verward gedrag.

Collegebesluit: Fonds Windesheim

Het college heeft kennis genomen van het activiteiten plan en de begroting 2018 van Windesheim Flevoland en stemt in met de toekenning van het gevraagde voorschot 2018 van € 3.550.885,-. Provincie Flevoland en gemeente Lelystad hebben eerder met dit gevraagde voorschot ingestemd. Gemeente Almere is beheerder van het Fonds Windesheim Flevoland.